Hỗ trợ khách hàng  
Đối tác  
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Download Dịch vụ Liên hệ
Công nghệ và thiết bị xử lý nước cấp
Công nghệ và thiết bị xử lý nước cấp
Công nghệ và thiết bị xử lý nước cấp
Công nghệ và thiết bị xử lý nước cấp
001

NGUYEÂN LYÙ

Nöôùc caáp laø moät trong nhöõng nguoàn nguyeân lieäu cuûa ña soá caùc qui trình saûn xuaát coâng nghieäp vaø sinh hoïat thöôøng ngaøy. Loïc nöôùc caáp laø moät vieäc khoâng theå thieáu ôû moät soá vuøng daân cö cuõng nhö caùc nhaø maùy saûn suaát coâng nghieäp, noù nhaèm ñaùp öùng nhu caàu raát caàn thieát cho coäng ñoàng xaõ hoäi vaø saûn xuaát coâng nghieäp.


ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

?       Coâng suaát töø qui moâ gia ñình 2m3/ng ñeán qui moâ coâng nghieäp 1000m3/ng.

?       Loïc Fe, Mn, Si,…haøm löôïng ñeán 50mg/l, khöû muøi, maøu, naâng PH, laøm meàm nöôùc,…

?       Thieát bò baèng theùp hoaëc Inox, coâng ngheä hieän ñaïi, goïn nheï vaø deã vaän haønh.

?       Nöôùc sau khi loïc luoân coù ñoä oån ñònh veà caùc chæ tieâu hoùa lyù theo tieâu chuaån.

?       Heä thoáng laøm vieäc hoaøn toaøn töï ñoäng, ñieàu khieån baèng PLC

Designed by Vien Nam
CÔNG TY TNHH MEGA
Địa chỉ: H2E, KP4, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0618823253-0913941724
Fax: 0618823254
http://www.megamachinery.com.vn
Email: info@megamachinery.com.vn